Máte dotaz?
Kontaktujte nás.
info.anjolie@gmail.com (+420) 608 359 608
Doprava zadarmo nad 200 €
(+420) 608 359 608
#

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Anarich JP, s.r.o. so sídlom Jabloňová 1142, 252 42, IČO: 24230812, DIČ: CZ24230812, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 200418 (ďalej len „predávajúci“) ďalej 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.anjolie.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
2. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania a nie je spotrebiteľom.
3.Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

5. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
6. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
7. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
8. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
9. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
10. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

11. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a dopravy. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci garantuje výšku ceny uvedenú v ponuke. Ak je pri tovare uvedená zľava, platí cena vrátane tejto zľavy iba po dobu, kedy je zobrazovaná vo webovom rozhraní obchodu a nemožno teda spätne vymáhať. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
12. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na webových stránkach spôsobom a za podmienok ďalej stanovených týmito obchodnými podmienkami.
13. Kupujúci objednáva tovar priamo na webových stránkach prostredníctvom špeciálneho formulára. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
– spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru;
– požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a
– nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
14. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje vyžadované formulárom na vytvorenie objednávky pravdivo. Objednávka sa uskutoční po kliknutí na „OBJEDNAŤ“, pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.
15. Predávajúci spravidla najneskôr do jedného pracovného dňa od obdržania objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
16. Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle ustanovenia § 1732 Občianskeho zákonníka, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
17. Kupujúci má právo objednávku, už odoslanú predávajúcemu, bez udania dôvodu vziať späť (stornovať), a to v lehote jednej (1) hodiny od jej zadania do systému – a to písomne na email info.anjolie@gmail.com. Žiadosť o storno musí vždy obsahovať číslo objednávky.
18. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
19. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
20. Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom dopravcu. Cena za dopravu a balné je účtovaná spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného (prepravného) je zverejnená na webovom rozhraní a kupujúci je o nej informovaný aj pri zadávaní objednávky do systému. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je možné dodať do Českej republiky a na Slovensko.
21. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú trvale zverejnené na stránkach predávajúceho, kupujúci je povinný sa s nimi pred odoslaním oboznámiť. Reklamačný poriadok je Prílohou č.1 týchto obchodných podmienok a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
22. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
23. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve (pozor – fotografie produktov uvedené na e-shope anjolie.cz, sú iba ilustratívneho charakteru – výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obalu), okrem prípadu, keď tento tovar nie je skladom.
25. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

25. Bankový prevod Platba celkovej ceny je zaplatená kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bežného bezhotovostného prevodu. Číslo účtu a variabilný symbol je zobrazený na konci objednávkového procesu a zároveň preposlaný na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke.
26. Platobná karta online Na spracovanie objednávky (tj. na odoslanie tovaru kupujúcemu) dochádza až po pripísaní zodpovedajúcej čiastky na účet predávajúceho.
27. Celkovú cenu objednávky je možné zaplatiť kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bezhotovostného prevodu za použitia platobnej/kreditnej karty. Kupujúci je pri realizácii objednávky presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa zobrazených pokynov. Pre túto platbu platia podmienky pre tento prípad stanovené bankou kupujúceho. Sprostredkovateľom bankových prevodov je platobná brána PayU.
Prenos dát je v rámci celej transakcie zabezpečený protokolom SSL (Secure Societ Layer) a 3D Secure riešením. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo na serveroch platobnej brány, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť.
29. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Predávajúci je do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Využitie ZĽAVOVÝCH KÓDOV

30. Pri nákupe je možné využiť určené zľavové kódy.
31. Cena nákupu musí byť vyššia ako hodnota uplatňovanej zľavy.

V. MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

32. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
33.Ak nejde o prípad uvedený v čl. V. 32. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní.

Uvedená lehota plynie odo dňa:
– prevzatie tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od          dopravcu);
– prevzatie poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou           (odlišnou od dopravcu), ak je predmetom niekoľko druhov tovaru alebo dodanie       niekoľkých častí; alebo
– prevzatie prvej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou       (odlišnou od dopravcu), ak je predmetom pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
34. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom písomne dátovou správou (emailom) na adresu info.anjolie@gmail.com, alebo poštou na adresu Anarich JP, s.r.o., Jabloňová 1142, 252 42 Jesenice. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
35. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
36. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
37. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho. Spotrebiteľ má nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy). Vrátenie prebehne do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
38. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
39. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
40. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

41. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
42. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také                 vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s           ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
– sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa         tovar tohto druhu obvykle používa,

            tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak           bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
– je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
43. Ustanovenia uvedené v čl. VI. 42. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva ak to z povahy tovaru.
44. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Pokiaľ sa však vada vyskytla na tovare až po uplynutí lehoty šiestich mesiacov od prevzatia, bude na kupujúcom, aby preukázal, že túto vadu mal tovar už pri prevzatí.
45. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
46. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

VII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

47. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
48. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
49. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
50. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
51. Prípadné spory medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a predávajúcim možno riešiť cestou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, ktorej internetové stránky sú umiestnené na adrese www.coi.cz. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
52. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
53. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

54. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).
55. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

 

IX. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

56. Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb predávajúceho na elektronickú adresu získanú od kupujúceho pri nákupe výrobkov či pri registrácii. Na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vysloviť nesúhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení. Ďalej je možné zasielanie obchodných oznámení editovať v rámci užívateľského účtu alebo kedykoľvek prostredníctvom hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodných oznámeniach.
57. Kupujúci súhlasí s ukladaním Cookies na jeho počítač. Informácie o Cookies nájde kupujúci na webovej stránke. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

X. DORUČOVANIE

58. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo objednávke.

 

XI. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

59. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

60. Zmluvné strany si pre právny vzťah obsahujúci medzinárodný prvok dojednávajú české rozhodné právo s tým, že ak so zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem.
61. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
62. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
63. Kontaktné údaje predávajúceho: info.anjolie@gmail.com, Tel: +420 608 359 608
64. Platnosť týchto obchodných podmienok je od 29. septembra 2022 do vydania ich novej verzie.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Anarich JP, s.r.o. so sídlom Jabloňová 1142, 252 42, IČO: 24230812, DIČ: CZ24230812, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 200418 (ďalej len „predávajúci“) ďalej 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a iným podnikateľom, ktorý nie je spotrebiteľom alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci a kupujúci ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.anjolie.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

  

I. Úvodné ustanoveniam

1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia reklamačným poriadkom, ktorý je Prílohou č.1 obchodných podmienok a je ich neoddeliteľnou súčasťou a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).
2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a zároveň nie sú spotrebiteľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.
3. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.
4. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

 

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

5. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci garantuje výšku ceny uvedenú v ponuke. Ak je pri tovare uvedená zľava, platí cena vrátane tejto zľavy iba po dobu jej zverejnenia. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na webových stránkach spôsobom a za podmienok ďalej stanovených týmito obchodnými podmienkami.
7. Kupujúci objednáva tovar priamo na webových stránkach prostredníctvom špeciálneho formulára. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
– spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru;
– požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje vyžadované formulárom na vytvorenie objednávky pravdivo. Objednávka sa uskutoční potvrdením funkcie „objednávka s povinnosťou platby“, pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

8. Predávajúci spravidla najneskôr do jedného pracovného dňa od obdržania objednávky potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
9. Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle ustanovenia § 1732 Občianskeho zákonníka, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
10. Kupujúci má právo objednávku, už odoslanú predávajúcemu, bez udania dôvodu vziať späť (stornovať), a to v lehote jednej (1) hodiny od jej zadania do systému – a to písomne na email info@puravia.cz. Žiadosť o storno musí vždy obsahovať číslo objednávky.
11. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
12. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
13. Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom dopravcu. Cena za dopravu a balné je účtovaná spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného (prepravného) je zverejnená na webovom rozhraní a kupujúci je o nej informovaný aj pri zadávaní objednávky do systému. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tovar je možné dodať do všetkých krajín EÚ.
14. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú trvale zverejnené na stránkach predávajúceho, kupujúci je povinný sa s nimi pred odoslaním oboznámiť.
15. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
16. Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve, okrem prípadu, keď tento tovar nie je na sklade.
17. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

III. Platobné podmienky 

18. Bankový prevod Platba celkovej ceny je zaplatená kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bežného bezhotovostného bankového prevodu. Číslo účtu a variabilný symbol je zobrazený na konci objednávkového procesu a zároveň preposlaný na email kupujúceho uvedený v objednávke. K spracovaniu objednávky (tj k odoslaniu tovaru kupujúcemu) dochádza až po pripísaní zodpovedajúcej čiastky na účet predávajúceho.
19. Platobná karta online Celkovú cenu objednávky je možné zaplatiť kupujúcim pred dodaním tovaru prostredníctvom bezhotovostného prevodu za použitia platobnej/kreditnej karty. Kupujúci je pri realizácii objednávky presmerovaný na platobnú bránu a ďalej postupuje podľa zobrazených pokynov. Pre túto platbu platia podmienky pre tento prípad stanovené bankou kupujúceho. Sprostredkovateľom bankových prevodov je platobná brána PayU. Prenos dát je v rámci celej transakcie zabezpečený protokolom SSL (Secure Societ Layer) a 3D Secure riešením. Všetky údaje sú teda spracovávané priamo na serveroch platobnej brány, čím je zaručená ich úplná bezpečnosť. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Predávajúci je do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Využitie ZĽAVOVÝCH KÓDOV

Pri nákupe je možné využiť určené zľavové kódy.

Cena nákupu musí byť vyššia ako hodnota uplatňovanej zľavy.


IV. Odstúpenie od zmluvy
 

20. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na bankový účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).
21. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dojednaného dňa dodania.
22. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
23. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne a v  prípade zmlúv dojednaných elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom písomne dátovou správou (emailom) na adresu info.anjolie@gmail.com, alebo poštou na adresu Anarich JP, s.r.o., Jabloňová 1142, 252 42 Jesenice. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
24. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
25. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovou cestou.
26. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V. 33. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho. Spotrebiteľ má nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy). Vrátenie prebehne do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
27. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
28. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim.
29. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

 

V. Práva z chybného plnenia

30. 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
31. 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
– sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu  zvyčajne používa,
– tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
– je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
32. Ustanovenia uvedené v čl. V. 2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorý tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

33. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
34. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
35. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok.

 

VI. Ochrana obchodného tajomstva

36. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
– uchovávať ako dôverné;
-neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
– nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
– nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
37. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

38. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
39. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
40. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
41. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
42. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
43. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
44. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

45. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) .
46. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

 

IX. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

47. Uzatvorením zmluvy dáva kupujúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb predávajúceho na elektronickú adresu získanú od kupujúceho pri nákupe výrobkov či pri registrácii. Na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vysloviť nesúhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení. Ďalej je možné zasielanie obchodných oznámení editovať v rámci užívateľského účtu alebo kedykoľvek prostredníctvom hypertextového odkazu dostupného v jednotlivých zaslaných obchodných oznámeniach.
48. Kupujúci súhlasí s ukladaním Cookies na jeho počítač. Informácie o Cookies nájde kupujúci na webovej stránke. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

X. Doručovanie

49. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či objednávke.

 

XI. Evidencia tržieb

50. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

XII. Záverečné ustanovenia

51. Zmluvné strany si pre právny vzťah obsahujúci medzinárodný prvok dojednávajú české rozhodné právo.
52. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
53. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
54. Kontaktné údaje predávajúceho: info.anjolie@gmail.com, Tel: +420 608 359 608

 

Platnosť týchto obchodných podmienok je od 29. septembra 2022 do vydania ich novej verzie.

Zákazníci si také koupili

Anjolie Smart Šejkr

skladom

10  9 € bez DPH

Allicin 24 % extrakt / 90 kapslí

skladom

35  30 € bez DPH

Dárkový box / NMN + Tri-peptide kolagen

skladom

119  103 € bez DPH

tribulus anjolie

Tribulus extrakt 95% /100 kapslí

skladom

22  19 € bez DPH